Obec Dolní Loučky
Dolní
Loučky

X. usnesení

X. usnesení


U S N E S E N Í

 

z X. zasedání zastupitelstva obce v Dolních Loučkách, konaného dne 20. 12. 2011 v 18.30 hod. na Obecním úřadě v D. Loučkách.

 

ZASTUPITELSTVO OBCE

 

I. Bere na vědomí:


Zprávu o hospodaření v lesích obce D. Loučky a schvaluje pokračování v těžbě ve stejném rozsahu jako v roce 2011.

 
II. Schvaluje:

 

· Rozpočtové opatření č. 10/2011.

· Rozpočet obce na rok 2012.

· Rozpočtový výhled na roky 2012-2014.

· Rozpočet fondu bydlení na rok 2012.

· Rozpočet sociálního fondu na rok 2012.

· Provádění rozpočtových opatření bez omezení částky radě obce pro rok 2012 a v období od X. zasedání zastupitelstva do konce kalendářního roku 2011.

· Nevložení finanční částky 2 830 000,- Kč za rok 2011 do Fondu obnovy vodárenské infrastruktury.

· Příspěvek na provoz ČOV D. Loučky pro rok 2012 ve výši 700,- Kč na občana.

· Neinvestiční dotaci TJ Sokol Dolní Loučky pro rok 2012 ve výši 70 000,- Kč dle předložené žádosti.

· Neinvestiční dotaci SDH D. Loučky pro rok 2012 ve výši 60 000,- Kč dle předložené žádosti.

· Odměny zastupitelů obce za měsíc listopad 2011.

· Při odprodeji stavebních pozemků v lokalitě Na Loukách možnost postupného splácení zakoupeného pozemku za následujících podmínek: l splátka ve výši 300 000,- Kč při podpisu smlouvy a splatnost nesplacené částky do 5 let při úroku 2% p.a. s možností dřívějšího splacení. Tímto se ruší usnesení v bodě 12 XXXV. zasedání zastupitelstva obce ze dne 23. 9. 2010.

 

........................................                 ....................................

         místostarosta                                          starosta
 

Členské obce MR Porta

www.regionporta.cz

Následující
Předchozí