Obec Dolní Loučky
Dolní
Loučky

CzechPoint


Kde a kdy lze výpis z Czech POINTu získat

Obecní úřad Dolní Loučky
Dolní Loučky 208 
594 55 Dolní Loučky

Sekretariát (1. patro)
Pověřená osoba: Alena Hanáková

Výpisy se vydávají po celou pracovní dobu viz. kontakt


Co je to Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je projekt, jehož cílem je redukce přílišné byrokracie ve vztahu občan – veřejná správa a slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, kde lze získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů veřejné správy formou ověřených výstupů, nebo do informačních systémů veřejné správy činit podání.


Získat ověřený výstup lze z

 • Katastru nemovitostí
 • Obchodního rejstříku
 • Živnostenského rejstříku
 • Rejstříku trestů
 • Centrálního registru řidičů
 • Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Registru účastníků modulu autovraků


Činit podání lze do

 • Registru živnostenského podnikání fyzických osob
 • Registru živnostenského podnikání právnických osob


Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru.

Pro získání požadovaného ověřeného výstupu z uvedených registrů, nebo při podání do registrů veřejné správy, musí žadatel splnit některé požadavky a znát základní údaje – jednoznačné identifikátory. Na základě těchto požadavků a jednoznačných identifikátorů úředník na pracovišti Czech POINT zadá požadavky na vyhotovení výpisu. Žadatel je před jeho zhotovením seznámen s počtem stran výpisu a jeho cenou. Po zaplacení bude výpis vydán. Součástí výpisu je „ověřovací doložka“, která z něho činí veřejnou listinu. Za ověřovací doložku se neplatí.


Katastr nemovitostí

Co dostanete: ověřený úplný/částečný výpis Listu vlastnictví

Co potřebujete: znát

 • katastrální území a číslo listu vlastnictví nebo
 • katastrální území, kmenové číslo parcely, poddělení čísla parcely nebo
 • katastrální území, část obce, typ budovy, číslo popisné/číslo evidenční nebo
 • katastrální území, část obce, typ budovy, číslo popisné/číslo evidenční a číslo jednotky

Co budete platit: 100,- Kč za první stránku výpisu, 50,- Kč za každou další stránku


Obchodní rejstřík

Co dostanete: ověřený úplný výpis z Obchodního rejstříku
Co potřebujete: znát IČ (identifikační číslo subjektu)
Co budete platit: 100,- Kč za první stránku výpisu, 50,- Kč za každou další stránku


Živnostenský rejstřík

Co dostanete: ověřený úplný výpis ze Živnostenského rejstříku
Co potřebujete: znát IČ (identifikační číslo subjektu)
Co budete platit: 100,-Kč za první stránku výpisu, 50,-Kč za každou další stránku


Rejstřík trestů

Co dostanete: ověřený výpis z Rejstříku trestů pro vlastní osobu nebo zmocnitele
Co potřebujete: platný doklad totožnosti, popř. plnou moc zmocnitele
Co budete platit: 100,- Kč za celý výpis


Centrální registr řidičů

Co dostanete: ověřený výpis Bodového hodnocení osoby
Co potřebujete: platný doklad totožnosti, platný řidičský průkaz, popř. plnou moc zmocnitele
Co budete platit: 100,- Kč za první stránku výpisu, 50,- Kč za každou další stránku


Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Co dostanete: ověřený výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Co potřebujete: znát IČ (identifikační číslo subjektu)
Co budete platit: 100,- Kč za první stránku výpisu, 50,- Kč za každou další stránku


Registr účastníků modulu autovraků

Co dostanete: ověřené přístupové údaje do systému MA ISOH
Co potřebujete: být statutárním zástupcem, živnostníkem nebo kontaktní osobou, mít
přidělené IČ (identifikační číslo subjektu), mít platný doklad totožnosti
popř. přihlašovací jméno do systému
Co budete platit: 100,- Kč za první stránku výpisu, 50,- Kč za každou další stránku


Registr živnostenského podnikání

Možnost podání: Ohlášení živnosti a přijetí žádosti o koncesi a jejich změny pro fyzické i 
právnické osoby
Co potřebujete: platný doklad totožnosti, popř. číslo identifikačního tiketu HK
Co budete platit:
1000,- Kč za ohlášení živnosti, nebo přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání
500,- Kč za ohlášení další živnosti, nebo přijetí další žádosti o koncesi, nebo změny rozhodnutí o udělení koncese, nebo vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 100,- Kč za vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámení změny 50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 Živnostenského zákona
 

Členské obce MR Porta

www.regionporta.cz

Následující
Předchozí