Obec Dolní Loučky
Dolní
Loučky

III. usnesení

III.usnesení


U S N E S E N Í

z III. zasedání zastupitelstva obce v Dolních Loučkách,konaného dne 24. 1. 2011 v 19.00 hod. na Obecním úřadě v D. Loučkách.

 

ZASTUPITELSTVO OBCE

 
I. Bere na vědomí:

- vzdání se odměny za výkon funkce člena zastupitelstva obce panem Jiřím Vrchlabským.

 
 I. Schvaluje:

 

- rozpočtové opatření č. IX/2010.

- Příspěvek na činnost Moravského rybářského svazu, MO Dolní Loučky ve výši 5 000,-Kč

   na rok 2011.

- Příspěvek na činnost Honebního společenstva Dolní Loučky ve výši 5 000,- Kč na rok 2011.

- Odměny zastupitelům za měsíc prosinec 2010 dle návrhu rady obce.

- Smlouvu na provádění lesnických prací firmou Petr Siegel na rok 2011.

- Výzvu na zhotovení novostavby Mateřské školy Dolní Loučky.

- Termín vyhlášení výzvy na 31.1. 2011 a termín konání výběrového řízení na den 24.2. 2011.

- Čerpání mzdových prostředků na platy mzdové účetní a uklízečky ZŠ z neinvestičních

nákladů na provoz školy.

 
III. Souhlasí:

 - se vzdáním se možnosti uplatnění předkupního práva na budovu č. 49 – stará škola (včetně

pozemků)

 

IV. Neschvaluje:

- změnu technologie zimního posypu silnice II/389.

 

…………………………………..                 ……………………………….

       místostarosta                                         starosta
 

Členské obce MR Porta

www.regionporta.cz

Následující
Předchozí