Obec Dolní Loučky
Dolní
Loučky

IX. usnesení

IX. usnesení


U S N E S E N Í

z IX. zasedání zastupitelstva obce v Dolních Loučkách, konaného dne 28. 11. 2011 v 19.00 hod. na Obecním úřadě v D. Loučkách.

 

ZASTUPITELSTVO OBCE

 

I. Slib nového zastupitele:


1.Pan Kamil Válek složil slib zastupitele obce.

II. Bere na vědomí:


1.Vydání Zásad územního rozvoje JMK a souhlasí s případnými úpravami návrhu územního plánu D. Loučky z toho vyplývajících.

 

III. Schvaluje:


1.Rozpočtové opatření č. 9/2011.
2.Prodej části pozemku parc.č. 1043/4 a 1049/5 sloučené na parc. č. 1045/50 o výměře 99 m2 v k.ú. D. Loučky podle záměru č. 115/11 za 160,- Kč/1 m2.
3.Prodej pozemku parc. č. 39 o výměře 5 605 m2 v k.ú. D. Loučky podle záměru č. 116/11 a souhlasí s provedením geometrického plánu na rozdělení parcely. Z.O. souhlasí s cenou 60,- Kč/1 m2.
4.Přílohu č. 1 Smlouvy o sběru a svozu domovního odpadu s firmou SITA CZ pro rok 2012.
5.Smlouvu o poskytnutí příspěvku ve výši 42 990,- Kč pro Mikroregion Porta k dorovnání dotace z PRV JMK na výstavbu vývěsních skříněk.
6.Místní poplatek za provoz shromažďování a sběru odpadu na rok 2012 v nezměněné výši, tj. 400,- Kč/občan/l rok.
7.Složení inventarizační komise dle jmenování starostou obce.
8.Návrh rozpočtu obce na rok 2012 a souhlasí se zveřejněním návrhu.
9.Návrh rozpočtového výhledu na rok 2012-2014 a souhlasí se zveřejněním návrhu.
10.Návrh rozpočtu fondu bydlení na rok 2012 a souhlasí se zveřejněním návrhu.
11.Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2012 a souhlasí se zveřejněním návrhu.
12.Vypracování žádosti o dotaci na vybavení dětského hřiště při MŠ
13.Smlouvu o poskytnutí dotace z JMK na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce ve výši 2 770,- Kč.
14.Poskytnutí daru ve výši 10 000,- Kč p. faráři Pavlu Habrovcovi na bustu bývalého faráře Josefa Soukopa místěnou na faře Dolní Loučky.
15.Volbu nového člena kontrolního výboru Pavla Caudra za odstoupivšího zastupitele ing. Petra Ňuksu. Předsedkyní byla zvolena p. Mgr. Jana Kučerová.

 

........................................                 ...................................

            místostarosta                                     starosta
 

Členské obce MR Porta

www.regionporta.cz

Následující
Předchozí