Obec Dolní Loučky
Dolní
Loučky

Ustavující usnesení

Ustavující zasedání


U S N E S E N Í

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce v Dolních Loučkách, konaného dne 8. 11. 2010 v 18.00 hod. na Obecním úřadě v D.Loučkách.


ZASTUPITELSTVO OBCE


I. Schvaluje:

 

 • Předložený program ustavujícího zasedání Z.O.
 • Jednací řád zastupitelstva obce
 • Komisi pro ověření platnosti voleb ve složení

p. Vlková

p. ing. Ňuksa

p. Janda

 • Platnost zápisu o volbách, platnost voleb a zvolení všech členů Z.O.
 • Volební komisi ve složení:

p. ing. Běluša


pí ing. Mrhačová


p. Jáchim

 

 • Návrhovou komisi ve složení: pí Mgr.Kučerová, p.Vrchlabský, p. Kiefer
 • Ověřovatele zápisu: p. ing. Mašek, p. Sojka
 • Volbu starosty
   
 • starostou obce Dolní Loučky byl zvolen p. Ladislav Tichý.
 • Starostu jako uvolněného člena Z.O.
 • Volbu místostarosty:
   místostarostou obce Dolní Loučky byl zvolen p. ing. Jiří Mašek.
  Volbu zbývajících 3 členů rady obce: zvoleni:

  pí Mgr. Ivana Zedníková

  pí Mgr. Jana Kučerová

  p. Ivan Kiefer
   
 • Volbu členů finančního výboru: zvoleni:

p. ing. Jindřich Běluša – předseda

pí Mgr. Ivana Zedníková – člen

p. Milan Sojka – člen
 

 • Volbu členů kontrolního výboru: zvoleni:

p. ing. Petr Ňuksa – předseda

pí Mgr. Jana Kučerová – člen

pí ing. Jitka Mrhačová – člen
 

 • Zřízení zástavního práva k pozemku parc. č. 1043/34 v k.ú. Dolní Loučky ve prospěch úvěrující banky – Hypoteční banky- k zajištění pohledávky této úvěrující banky za kupujícím předmětného pozemku – manželů Jiřím a Lenkou Brabcovými z titulu poskytnutí úvěru na zaplacení části dohodnuté kupní ceny obci D. Loučky ve výši 725 400,- Kč, která je určena pro investici obce D. Loučky do inženýrských sítí pro rodinné domy v lokalitě Na Loukách.
 • Příspěvek na l žáka/rok na neinvestiční náklady – od 1. 1. 2011 ve výši 6 500,- Kč.
 • Podání žádosti o finanční podporu pro projekt „Udržování čistoty cyklistických komunikací v Jihomoravského kraji“ ve výši 60 000,- Kč ke Krajskému úřadu JMK.

 

 


II. Pověřuje starostu p. L. Tichého k zastupování v DSO Mikroregionu Porta a DSO

Tišnovsko

  

Členské obce MR Porta

www.regionporta.cz

Následující
Předchozí