Obec Dolní Loučky
Dolní
Loučky

VII usnesení

VII. usnesení


Obec Dolní Loučky, 25.08.2011  trvalý odkaz


U S N E S E N Í

ze VII. zasedání zastupitelstva obce v Dolních Loučkách,konaného dne 22. 8. 2011 v 19.00 hod. na Obecním úřadě v D. Loučkách.

 

ZASTUPITELSTVO OBCE

 

I. Bere na vědomí:


1.Hospodaření obce za I. pololetí r. 2011. 
2.Vyhlášení výzvy na zhotovení studie proveditelnosti protipovodňové ochrany v obci D. Loučky.
3.Dopis Biskupství brněnského napsaný Mons. Vojtěchem Cirklem – biskupem brněnským. Dopis bude zveřejněn na úřední desce.

 
II. Schvaluje:

 

1. Rozpočtové opatření č. 5/2011.

2. Rozpočtové opatření č. 6/2011.

3. Projednání o zvýšení nájemného v obecních bytech na základě zákona č. 132/2011 Sb.

4. Dodatek č. l Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK.

5. Prodej části pozemku parcely č. 39 v k.ú. D. Loučky. – O ceně se bude dále jednat.
1.Kupní smlouvu úplatného prodeje stavby STL plynovodu a 24 ks přípojek ve stavební lokalitě Na Loukách pro JMP Net, s.r.o. Brno a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
2.Změnu smlouvy o dílo č. 1/V/10 na zpracování územního plánu s ing. Marií Psotovou.

 
III. Souhlasí :

 

- se změnou v osobě nájemníka v nájemní smlouvě pro byt č. 337/4 na p. Ludmilu

Sedláčkovou za nezměněných podmínek

- s uveřejněním Slova místostarosty v obecním zpravodaji č. 66 a na internetu

 
IV. Nesouhlasí

 

s výrokem, že článek Slovo místostarosty uvedený v obecním zpravodaji

č. 66 je skandální.

 

V. Pověřuje starostu

 

k zabezpečení prohlídky budovy mlýnice Válkova mlýna zastupitelům.

 

…………………………………..                  …………………………………

      místostarosta v.r.                                     starosta v.r.
 

Členské obce MR Porta

www.regionporta.cz

Následující
Předchozí