Obec Dolní Loučky
Dolní
Loučky

VIII. usnesení

VIII. usnesení


U S N E S E N Í

z VIII. zasedání zastupitelstva obce v Dolních Loučkách, konaného dne 10. 10. 2011 v 19.00 hod. na Obecním úřadě v D. Loučkách.

 

ZASTUPITELSTVO OBCE

 

I. Schvaluje:


1.Rozpočtové opatření č. 7/2011.
2.Rozpočtové opatření č. 8/2011.
3.Rozhodnutí rady obce o výběru nejvhodnější nabídky na zhotovení Studie proveditelnosti protipovodňové ochrany obce Dolní Loučky firmy Pöyry Enviroment, a.s. Brno
4.Smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem - firmou Pöyry Enviroment, a.s. Brno a pověřilo starostu obce podpisem.
5.Smlouvu o poskytnutí dotace z JMK na Neinvestiční požární techniku pro SDH obce a pověřuje starostu obce podpisem.
6.Smlouvu o poskytnutí dotace z JMK obci D. Loučky na Podporu pro rodinné politiky na úrovni obcí a pověřuje starostu obce podpisem.
7.Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1043/4 a 1043/5 v k.ú. D. Loučky dle geometrického plánu (99 m2)
8.Zrušení záměru o prodeji části pozemku parc. č. 39 – cca 600 m2 v k.ú. D. Loučky
9.Výši nájemného v obecních bytech, které byly vybudovány z rozpočtu obce na 50,- Kč na 1 m2 a u bytů, kde je stávající nájemné nižší než 50,- Kč za 1m2 na 35,-Kč za 1m2 s platností od 1. 4. 2012.
10.Změnu dodavatele plynu pro obecní budovy.
11.Jednání s majitelem o prodeji mlýnice Válkova mlýna za cenu 125 000,- Kč.
12.Odměny zastupitelům za měsíc srpen a září dle návrhu rady obce.

 

Neschvaluje:


1.Cenu prodeje části pozemku parc. č. 39 (cca 600 m2) v k.ú. D. Loučky ve výši 75,- Kč za 1 m2.
2.Cenu prodeje části pozemku parc. č. 39 (cca 600 m2) v k.ú. D. Loučky ve výši 50,-Kč za 1 m2.

 

...............................                              .........................

     místostarosta                                             starosta
 

Členské obce MR Porta

www.regionporta.cz

Následující
Předchozí