Obec Dolní Loučky
Dolní
Loučky

I. usnesení

I. usnesení


U S N E S E N Í

z I. zasedání zastupitelstva obce v Dolních Loučkách,konaného dne 29.11. 2010 v 19.00 hod. na Obecním úřadě v D.Loučkách.

ZASTUPITELSTVO OBCE

I. Schvaluje:


Rozpočtové opatření č. VI/2010.
Rozpočtové opatření č. VII/2010.
Výši odměny radním a členům zastupitelstva obce za měsíc říjen.
Výši měsíční odměny místostarostovi obce.
Výši měsíční odměny členům rady obce.
Výši měsíční odměny předsedovi finančního výboru.
Výši měsíční odměny předsedovi kontrolního výboru.
Výši měsíční odměny členům zastupitelstva.
Pravidla odměňování zastupitelů obce.
Změnu v bodu č. 16 ustavujícího zasedání zastupitelstva obce – a to výši předpokládaných nákladů z 60 000,- Kč na 75 000,- Kč.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 10462009 na inženýrskou činnost při rekonstrukci ČOV D. Loučky.
Návrh na vyvěšení rozpočtu na rok 2011.
Návrh na vyvěšení rozpočtového výhledu na rok 2011-2013.
Návrh na vyvěšení rozpočtu fondu bydlení pro rok 2011.
Návrh na vyvěšení rozpočtu sociálního fondu pro rok 2011.
Výši příspěvku na provoz ČOV D. Loučky pro rok 2011 – 600,- Kč na občana (včetně DPH).
Příspěvky spolkům: Orel Dolní a Horní Loučky 3 000,- Kč

Nohejbalový klub D.Loučky 5 000,- Kč

TJ Sokol D. Loučky 70 000,- Kč

SDH D. Loučky 40 000,- Kč
Vyhlášení záměru na odprodej části pozemku parc. č. 856/1 o výměře 923 m2, k.ú. Dolní Loučky.
Přílohu Smlouvy o sběru, svozu a odstranění odpadu pro rok 2011.

II. Neschvaluje:


Žádost farnosti na spolufinancování opravy věžních hodin.

III. Svěřuje radě obce D. Loučky provádění rozpočtových opatření bez omezení částkou

 

podle § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

pravidlech a ukládá starostovi obce předkládat

zastupitelstvu obce ke schválení provedená rozpočtová

opatření.

 

……………………………..                             ………………………………

     místostarosta                                                starosta
 

Členské obce MR Porta

www.regionporta.cz

Následující
Předchozí