Obec Dolní Loučky
Dolní
Loučky

II. usnesení

II. usnesení


U S N E S E N Í

 z II. zasedání zastupitelstva obce v Dolních Loučkách,konaného dne 20. 12. 2010 v 19.00 hod. na Obecním úřadě v D. Loučkách.

 

ZASTUPITELSTVO OBCE

I. Schvaluje:

 

- Rozpočtové opatření č. VII/2010.

- Rozpočet obce Dolní Loučky na rok 2011.

- Rozpočtový výhled obce Dolní Loučky na rok 2011-2013.

- Rozpočet fondu bydlení na rok 2011.

- Rozpočet sociálního fondu na rok 2011.

- Nevložit za rok 2010 žádnou finanční částku do FOVI z důvodu vložení částky 2 830 000,-

Kč do hospodářských staveb v roce 2010.

- Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku za provoz shromažďování, sběru,

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

- Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku ze psů.

- Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity.

- Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

- Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010 o místním poplatku ze vstupného.

- Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2010, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce D.

Loučky č. 2/2005 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do

vybraných míst a částí obce.

- Prodej pozemku p. č. 481/5 o výměře 26 m2 v k.ú. D. Loučky manželům V. a L. Harisovým

za cenu 50,- Kč/m2.

- Prodej pozemku p. č. 856/8 o výměře 923 m2 v k.ú. D. Loučky ing. Milanu Šmardovi,

Tišnov za cenu 50,- Kč/m2.

II. Ruší

 

-od 20. 12. 2010 provozování pečovatelské služby v D. Loučkách v domě č.p. 132 a s tím

spojené úkony služeb.

III. Ukládá radě obce

 

- vypracovat novou obecně závaznou vyhlášku v souvislosti se zrušením OZV č. 2/1992 a

vnitřního předpisu s umísťováním občanů v domě č.p. 132 D. Loučky.

IV. Stanovuje

 

-výši odměny jako maximální dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. a usnesení č. 891/2010.

Odměna se bude takto vyplácet od 1. 1. 2011 v souladu se schválenými pravidly

zastupitelstva obce D. Loučky.

……………………………………                       ……………………………………

       místostarosta                                                  starosta
 

Členské obce MR Porta

www.regionporta.cz

Následující
Předchozí