Obec Dolní Loučky
Dolní
Loučky

IV. usnesení

IV. usnesení


U S N E S E N Í

ze IV. zasedání zastupitelstva obce v Dolních Loučkách,

konaného dne 7. 3. 2011 v 19.00 hod. na Obecním úřadě v D. Loučkách.

 

ZASTUPITELSTVO OBCE

 

I. Bere na vědomí:

 

- Výroční zprávu ZŠ a MŠ D. Loučky za rok 2010.

- Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2010.

 

II. Schvaluje:

 

- Rozpočtové opatření č. 1/2011.

- Rozpočet ZŠ a MŠ Dolní Loučky na rok 2011.

- Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ D. Loučky za rok 2010: 30 000,- Kč do fondu

odměn a 110 172,69 Kč do rezervního fondu.

- Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na stavbu Mateřské školy Dolní Loučky a

vítěznou firmu sdružení společností Stavební společnost V&K a T.M.V. spol. s r.o.

Bystřice nad Pernštejnem a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

- Odměny zastupitelům obce za měsíc únor 2011 dle návrhu rady obce.

- Podání žádosti o dotaci z dotačního fondu JMK na publikaci knihy o obci Dolní Loučky.

- Podání žádosti o dotaci na požární techniku pro SDH obce Dolní Loučky.

- Podání žádosti o dotaci z dotačního fondu JMK pro zpracování studie protipovodňových

opatření.

- Pravidla k přijímání, posuzování a vyřizování žádostí o nájem, podnájem nebo výměnu

bytu v bytových domech ve vlastnictví obce Dolní Loučky.

- Příspěvek ve výši 5 000,- Kč na rok 2011 pro Dominika Suchánka za reprezentaci při

motokrosových závodech.

 
III. Rozhodlo

 

na základě projednání petice občanů, že zastupitelstvo obce nebude podporovat

zařazení umístění fotovoltaické elektrárny do územního plánu obce Dolní Loučky.

- Rozhodlo, že nebude podporovat předložené studie firmy Runvick, a.s. a firmy Solární

energetická společnost, spol. s r.o. a tudíž nebude požadovat jejich zařazení do územního

plánu v k.ú. Střemchoví na parc. č. 399, 171, 399/1, 183/1, 181, 150/1 pro firmu

Runvick, a.s. a parc.č. 183/1, 183/2, 182, 181, 180/1, 186, 379, 368, 187/1 pro firmu

Solární energetická společnost, spol. s r.o.

 

IV. Souhlasí

s přijetím Dodatku č. 1 Novely stanov DSO Mikroregionu Porta.

 

…………………………………                 …………………………………

       místostarosta                                         starosta
 

Členské obce MR Porta

www.regionporta.cz

Následující
Předchozí