Obec Dolní Loučky
Dolní
Loučky

V. usnesení

V. usnesení


U S N E S E N Í

z V. zasedání zastupitelstva obce v Dolních Loučkách,konaného dne 18. 4. 2011 v 19.00 hod. na Obecním úřadě v D. Loučkách.

 

ZASTUPITELSTVO OBCE

 
I. Schvaluje

 

- Rozpočtové opatření č. 2/2011.

- Závěrečný účet obce Dolní Loučky za rok 2010 a vyjadřuje souhlas s celoročním

hospodařením obce - a to s výhradou.

- Odměny zastupitelům obce za březen 2011 dle návrhu rady obce.

- Žádost o poskytnutí dotace od JMK na územní plán obce D. Loučky a schvaluje 200 000,-

Kč na dofinancování projektu z prostředků obce.

- Žádost o dotaci pro ZŠ D. Loučky na hřiště pro družinu ve výši 40 000,- Kč

- Změnu příspěvku do sociálního fondu ve výši 3% z celoročního objemu mezd.

 

II. Pověřuje radu obce

 

- k zaslání vyjádření ke studii územního plánu Horních Louček k zástavbové lokalitě

k bydlení – E1,E2, F2 na základě přijatých připomínek

- K jednání a rozhodnutí o zřízení autobusového spoje v 8:10 (D. Loučky-Tišnov) na základě jednání s firmou KORDIS a připomínek zastupitelů obce.

 

………………………………..                         …………………………….

      místostarosta                                               starosta
 

Členské obce MR Porta

www.regionporta.cz

Následující
Předchozí