Obec Dolní Loučky
Dolní
Loučky

VI. usnesení


VI. usnesení


U S N E S E N Í

ze VI. zasedání zastupitelstva obce v Dolních Loučkách,konaného dne 30. 5. 2011 v 19.00 hod. na Obecním úřadě v D. Loučkách.

 

ZASTUPITELSTVO OBCE

 
I. Schvaluje:

 

1. Rozpočtové opatření č. 3/2011.

2. Rozpočtové opatření č. 4/2011.

3. Příspěvek obce Římskokatolické farnosti Dolní Loučky na rekonstrukci střechy kostela ve výši 93 800,- Kč.

4. Záměr obce o odprodeji dvou bytů v č.p. 337 (nad školní jídelnou) - byt č. 337/2 o výměře 71,32 m2 a byt č. 337/4 o výměře 102,49 m2. Dopracování podmínek záměru ukládá radě obce.

5. Doplnění finančního výboru členem zastupitelstva p. Miroslavem Jandou za odstupujícího člena p. ing. Jindřicha Bělušu.

6. Odměnu členům zastupitelstva za duben 2011 podle platového výměru - dle návrhu rady obce.

7. Doplňovat v zápisu z jednání zastupitelstva jmenovitě kdo se zdržel hlasování nebo byl proti návrhu, s platností od příštího zasedání zastupitelstva.

 

II. Neschvaluje:

 

1. Zařazení nového autobusového páru spojů na lince D. Loučky – Tišnov v 8:10 z důvodu vysokých finančních nákladů pro obec.

2. Revokaci usnesení ze dne 29.11.2010, odstavec III. - ve větě „Svěřuje radě obce Dolní Loučky provádění rozpočtových opatření bez omezení částkou“ za „omezuje částkou 20 000,- Kč“.

III.Odkládá

rozhodnutí o pořizování zvukového záznamu a určuje p. Jiřího Vrchlabského k dodání podrobnějších podkladů k provádění a archivaci zvukových záznamů.

 
IV. Konstatovalo,

že nebude revokovat rozhodnutí minulých zastupitelstev.

 

Ing. Jiří Mašek v.r.                    Ladislav Tichý v.r.

místostarosta                                  starosta


 

 


 

Členské obce MR Porta

www.regionporta.cz

Následující
Předchozí