Obec Dolní Loučky
Dolní
Loučky

XV. usnesení

U S N E S E N Í

z XV.  zasedání  zastupitelstva obce  v Dolních Loučkách,

konaného dne  26. 11.  v 19 hod.  na Obecním úřadě v D. Loučkách.

ZASTUPITELSTVO OBCE

I. Bere na vědomí:

 1. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 a zprávu o přijatých nápravných opatřeních.
 2. Výsledek kontroly samostatné působnosti obce dle zákona č. 128/2000 Sb., provedené Ministerstvem vnitra ČR, Odborem dozoru a kontroly veřejné správy, Praha.

II.  Schvaluje:

 1. Program zasedání zastupitelstva obce.
 2. Rozpočtové opatření č. 7/2012.
 3. Doplnění bodu 3 v usnesení z XIII. zasedání Z.O. o větu: „Třetí osoba je firma Nejez stavitel, s.r.o, se sídlem Tišnov, Dvořáčkova 1750, IČ 29272327“.
 4. Doplnění bodu 5 v usnesení  z XIII. zasedání Z.O. o větu: „a souhlasí s vytvořením integrovaného strategického plánu MAS Brána Brněnska, o.s.“
 5. Prodej pozemku p. č. 207/3 v k.ú. Střemchoví (o výměře 252 m2)  za 60,- Kč/ m2 a zaplacení výdajů s prodejem.
 6. Prodej pozemku p.č. 1044/1 v k.ú. D. Loučky (o výměře 516 m2)  za 60,- Kč/m2 a zaplacení výdajů s prodejem.
 7. Přílohu č. 1 ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu pro rok 2013 s poskytovatelem SITA CZ, a.s., divize Jih, Brno.
 8. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 9. Inventarizační komisi pro rok 2012.
 10. Návrh rozpočtu na rok 2013.
 11. Návrh rozpočtového výhledu obce na roku 2013-2015.
 12. Návrh rozpočtu sociálního fondu obce na rok 2013.
 13. Návrh rozpočtu fondu bydlení obce na rok 2013.
 14. Smlouvu o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany smluvních stran Obce Dolní Loučky a  Obce Řikonín.
 15. Přijatá opatření k nápravě chyb a nedostatků v Protokolu o kontrole a výkonu samostatné působnosti provedené u obce D. Loučky dne 11. 9. 2012 Ministerstvem vnitra, Odborem dozoru a kontroly veřejné správy, Praha.
 16. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na výstavbu mateřské školy ve  výši 300 000,- Kč.
 17. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 11/1998.
 18. Doplnění jednacího řádu zasedání Z.O. bodem 10 a) ve znění: „ Občané obce se mohou k jednotlivým bodům programu zasedání zastupitelstva obce vyjadřovat v průběhu jejich projednávání, tedy před hlasováním a před přijetím usnesení ke konkrétnímu bodu.“
 19. Obsazení bytu v Orlovně v D. Loučkách p. Alešem Kocourkem, Dolní Rožínka 33,  na základě doporučení Jednoty Orel Dolní a Horní Loučky.

III. Bylo seznámeno  s protokolem České inspekce životního prostředí Brno. - Budou dodrženy závěry z protokolu kontroly areálu kamenolomu Ve Žlebě.

                                                      

             ………………………..                                          ……………………….

                   Ing. Jiří Mašek                                                       Ladislav Tichý

                    místostarosta                                                               starosta

Členské obce MR Porta

www.regionporta.cz

Následující
Předchozí