Obec Dolní Loučky
Dolní
Loučky

Informace pro vlastníky pozemků


Informace pro vlastníky pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků


Informace

Dne 7.června 2011 proběhlo jednání povodňové komise města Tišnova a správního obvodu, na kterém pro odbor životního prostředí vznikl úkol informovat veřejnost o zákazu skladování jakýchkoliv materiálů na březích toků a upozornit vlastníky pozemků, na nichž se nacházejí koryta toků a sousedních vlastníků navazujících na tyto pozemky o jejich povinnostech.

Blíží se období letních přívalových srážek a z tohoto důvodu provedl odbor životního prostředí namátkovou kontrolu některých toků. Bylo zjištěno, že na březích toků jsou zbytky sena, ulpělé předměty z předchozích bouřek apod. Považujeme za nutné upozornit vlastníky pozemků na povinnosti, které jim ukládá zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tyto povinnosti jsou uvedeny v ust. § 50 a § 51 vodního zákona.


§ 50

Povinnosti vlastníků pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků

Vlastníci pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, jsou povinni

a) strpět na svém pozemku břehové porosty, jakož i obecné nakládání s vodami ve vodním toku,

b) udržovat břehy koryta vodního toku ve stavu potřebném k zajištění neškodného odtoku vody, odstraňovat překážky a cizorodé předměty ve vodním toku, s výjimkou nánosů, pokud tyto činnosti neznamenají vynaložení zvláštních nákladů, zvláštní odbornou způsobilost nebo použití speciální techniky,

c) strpět na svém pozemku vodní díla umístěná v korytě vodního toku, vybudovaná před účinností tohoto zákona,

d) ohlašovat správci vodního toku zjevné závady v korytě vodního toku,

e) strpět na svém pozemku bez náhrady umístění zařízení ke sledování stavu povrchových a podzemních vod a ekologických funkcí vodního toku, například plavebních znaků apod.,

f) umožnit vodoprávnímu úřadu, České inspekci životního prostředí, jakož i správci vodního toku výkon jejich oprávnění,

g) strpět po nich průchod osob podél vodních toků; výjimku z této povinnosti může povolit vodoprávní úřad po projednání s příslušným správcem vodního toku; to neplatí na pozemcích v zastavěném území a na oplocených pozemcích,

h) strpět na svém pozemku přirozené koryto vodního toku.


§ 51

Povinnosti vlastníků pozemků sousedících s koryty vodních toků

(1) Vlastníci pozemků sousedících s koryty vodních toků jsou povinni

a) umožnit správci vodního toku výkon jeho oprávnění,

b) strpět na svém pozemku bez náhrady umístění zařízení ke sledování stavu povrchových a podzemních vod a ekologických funkcí vodního toku, umístění plavebních znaků apod.,

c) strpět, po předchozím projednání s nimi, po nich průchod osob; to neplatí na pozemcích v zastavěném území a na oplocených pozemcích,

d) strpět na svém pozemku přirozené koryto vodního toku.

(2) Vodoprávní úřad může vlastníkům pozemků sousedících s koryty vodních toků zakázat kácet stromy a keře zabezpečující stabilitu koryta vodního toku.

(3) Pokud výkonem těchto oprávnění vznikne vlastníkovi pozemku škoda, má nárok na její úhradu.

 

Ing. Vítězslav Marvan Ing. Albín Mašek
Vedoucí odboru životního prostředí tajemník povodňové komise
 

Členské obce MR Porta

www.regionporta.cz

Následující
Předchozí